⬅ادامه لیلة المبیت ...

درخواست حذف این مطلب

قبایل مکه نشین

همانها که الله را

و ٣٦۰ بت را یکجا می پرستیدند

پس از ده سال سر و کله زدن با نوه عبدالمطلب

و تحریم و تبعید و تهدید و تتمیع

عاقبت مجبور شدند شورایی تشکیل دهند

و از هر قبیله ای برگزینند

و به صورت مشارکتی به خانه اس بریزند

و خونش را با هم بریزند

تا در کشتن بهترین مردی که می شناختند

همه سهیم شوند