⬅...ادامه لیلة المبیت⬅ # ردیف


⬅...ادامه لیلة المبیت⬅

درخواست حذف این مطلب

چهل مرد از قبایل عرب انتخاب شده بودند

تا محمد امین را شباهنگام

در بستر به شمشیر میهمان کنند

وقال قضیه را ند

پیش ازآنکه پایش به یثرب برسد

و آنجا را به مدینه بدل کند

حالا دیگر خدیجه ای در کنارش نبود

ونه ابوطالبی که به حمایتش شمشیر برکشد

محمد مانده بود فاطمه

محمد مانده بود و علی

محمد مانده بود وحوضش...